تبلیغات
عشق ابدی - حال من خــــــــــــــــــــــوب است
عشق ابدی
عــــــــــشـــق یعنـی تــــــــــــرس از دست دادن تــــــــــــــــــو
یکشنبه 10 فروردین 1393 :: نویسنده : amir salehi

حـــال مـــن خـــــوب اســت بــزرگ شـــده ام

دیگر آنقـــدر کــوچک نیستـم که در دلــــتنگی هـــایم گم شــــوم

آمـوختــه ام، که این فـــاصــله ی کوتـــاه، بین لبخند و اشک

نامش ” زندگیست

آمــوختــه ام که دیگــر دلم برای ” نبــودنـت تنگ نشــــود

راســــــتی، بهتــــــــــر از قبل دروغ می گویــــم

حــــال مـــن خــــــــــــــــــــــــوب اســت ” خــــــوبِ خــــوب







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 2 تیر 1394 06:34 ب.ظ
وبت خیلی زیباست خوشحال میشم سربزنی وتبادل لینک کنیم
amir salehiسلام لینکت رو نزاشتی دوست من.
پنجشنبه 2 مرداد 1393 02:17 ب.ظ
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااام
سلاااااااااام
سلاااااام
سلاااام
سلاام
سلام
.♥
.♥
..♥
...♥
....♥
.....♥آپم بهم سر بزنی خوشحالم می‌كنی
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥منتظرتم
.........♥
......♥
....♥


































amir salehiسلامممممممممممممممممممممم
پس ادرس کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دوشنبه 30 تیر 1393 03:52 ب.ظ
خدایا

گله نمیکنم

ولی ...

کمی ارامتر امتحانم کن !!!

به خودت قسم خسته ام ...

فقط کمی مدارا کن قلبم شکسته ..!
amir salehiخدایا...

بابت آن روز

که سرت داد کشیدم متاسفمـــــــــ...!!!

من عصبانی بودم

برای انسانی که تو میگفتی ارزشــــَش را ندارد

و مــــــــــن پا فشاری می کردم...
شنبه 28 تیر 1393 05:54 ب.ظ
like
پنجشنبه 26 تیر 1393 07:28 ب.ظ
خیلی سخته به خاطر کسی که دوستش داری

همه چیز رو از سر راهت خط بزنی

بعد بفهمی

خودت تو لیستی بودی

که اون به خاطر یکی دیگه خطت زده...

افسوس!
amir salehiغـــــــــــــفلت کرده ای مـــــــــــادر ...

پـــــــــــشت این قـــــــــلب عـــــــــــــاشق ،

فرزنــــــــدت آرام آرام جـــــــــــــــــان میسپارد ...

و تــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــو ،

فرامــــــــوش کردن را به او نــــــــــیاموخته بـــــــودی ... !!!
سه شنبه 24 تیر 1393 10:51 ب.ظ
وقتی با مشت هایش قبلم را میشکست

همه ی فکرم این بود...

مبادا دستانش زخمی شود

چه شد آخر قسم هایش!!
amir salehiغـــــــــــــفلت کرده ای مـــــــــــادر ...

پـــــــــــشت این قـــــــــلب عـــــــــــــاشق ،

فرزنــــــــدت آرام آرام جـــــــــــــــــان میسپارد ...

و تــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــو ،

فرامــــــــوش کردن را به او نــــــــــیاموخته بـــــــودی ... !!!
دوشنبه 2 تیر 1393 11:52 ق.ظ
سلام آپممممممممممممممممم بدو بیا
amir salehisalam
chashm
چهارشنبه 7 خرداد 1393 04:53 ب.ظ
´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶

اپپپپپپپپپپپپپممممم
منتظر حضورت هستم..!
amir salehi
سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 10:57 ب.ظ


وایسادم رو جفت پاهامو زیر پرچم خدام
کندن قله رو همه این آدمای مسخره
حتی شهرم پر تنش هر روزش یه جور پر مسئله !
سه شنبه 26 فروردین 1393 09:45 ب.ظ
لایک !!!!!
یکشنبه 17 فروردین 1393 03:01 ب.ظ
سلام کجا موندی تنهامممممم
جمعه 15 فروردین 1393 06:57 ب.ظ
ب قول خسرو شکیبایی
حال ما خوب است اما تو باور نکن
چهارشنبه 13 فروردین 1393 03:41 ب.ظ
آپ کردی....چه عجب خخخخخ
خیلی زیبا بود :)
amir salehiسلام
ممنون که سرزدی......
مرسی......
سه شنبه 12 فروردین 1393 10:05 ب.ظ
گفتند: نفس بسیار حیله گر است –
گفتم: به چنگش خواهم آورد. به چنگش آوردم. لبخند رضایتی بر لبانم نشست. نیك نگریستم، نفس از چنگم گریخته و بر لبانم نشسته بود
amir salehiخدایا

من را كه آفریدی گارانتی هم داشتم؟؟؟

*دلم دیگر كار نمیكند...*
سه شنبه 12 فروردین 1393 10:02 ب.ظ
لحظه‌ های با تو بودن


از عمرم حساب نمی شوند


از آخرتم حساب می شوند ، از بهشت...

مرسی از حضورت گلم
amir salehiپشت دریاها هیچی نیست بیخودی قایق نساز
آنجا هم رفتم
آدمهایش مثل آدمهای اینجاست
دروغگو و پست...سهراب هم دروغ می گفت..
سه شنبه 12 فروردین 1393 08:42 ب.ظ
نوازش گر خوبی نبودی!!
سفید شده
تاره مویی که قسم خوردی با دنیا عوضش نمیکنی!!
amir salehiشاید میان این همه نامردی باید شیطان را ستود که دروغ نگفت . .

جهنم را به جان خرید اما

تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد
سه شنبه 12 فروردین 1393 06:44 ب.ظ
amir salehi
سه شنبه 12 فروردین 1393 12:13 ب.ظ
صبر کن سهراب! آری… تو راست می گویی آسمان مال من است پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین،مالِ من است! اما سهراب تو قضاوت کن، بر دل سنگ زمین جای من است؟! من نمی دانم که چرا این مردم، دانه های دلشان پیدا نیست… صبر کن سهراب! قایقت جا دارد؟ من هم از همهمه ی داغ زمین بیزارم
amir salehiبر آنچه گذشت ،

آنچه شکست ،

آنچه نشد ...

حسرت نخور ؛

زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد ...
دوشنبه 11 فروردین 1393 09:34 ب.ظ
جایی خوندم:
"دل نــــبـــنـــد تـــنـــهـــا بـــســـوز"
آری اینست رسم زندگی
amir salehiﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﮔﺮﻡ ﻣﯿﺸﯽ که ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ هوا ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺮﺩﻩ …
دوشنبه 11 فروردین 1393 12:14 ب.ظ
سلام داداشی خوبی؟

قشنگ بود ولی غمگین بود نبینم داداشم

ناراحت باشه
amir salehiسلام اجی جان........
مرسی از حضورت خوشحال شدم
بازم بیا.........
دوشنبه 11 فروردین 1393 12:12 ب.ظ
حرفی نیست

فقط می نویسم

ان روزها نیاز بیشتری دارم

به دوست داشتن,

به دیده شدن,

به این که من باشم و محبت تو

من باشم و حمایت تو

من باشم و شانه ای برای اشکهایم

نیستی و هیچ کس جای این نبودن هایت را

پُر نکرد و نخواهد کرد!!!

نیستی و

دلم برایت تنگ شده

اینها حرفی نیست که

تو به رفتنت ادامه بده
amir salehiاین روزهــــایم به تظاهر می گذرد

تظاهر به بی تفاوتی،

تظاهر به بی خیـــــالی،

به شادی،

به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست

اما . . .

چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"
دوشنبه 11 فروردین 1393 12:10 ب.ظ
میدانستم غزل خدافظی ات

مثنوی هزار برگ خواهد شد

اما سکوت کردم

نه به علامت رضا .. !

نه به علامت تسلیم

واژه ها در دهانم یخ بسته بودند

بی هیچ کلامی به خدایت سپردم

و کودکانه چشم هایم را به در دوختم

سالها گذشته است

و من همان ساده ی قدیمی ام

کمی شکسته شده ام

اما هنوز هم عاشق خوشباورم

آنقدر ک اگر برگردی و بگویی

پشت چراغ قرمز مانده ام

باور خواهم کرد
amir salehiهمیشه میترسیدم تو را از دست بدهم ، همیشه میترسیدم رهایم کنی ،مرا تنها بگذاری

اما…. تو آنقدر خوبی، که به عشق و دوست داشتن، وفاداری

که حتی یک لحظه نیز فکر نبودنت را نمیکنم

همین مرا خوشحال میکند ، همین مرا به عشق همیشه داشتنت امیدوارم میکند
دوشنبه 11 فروردین 1393 12:06 ب.ظ
بـــآر آخــــ ـر دسـتـ آخــ ـر

مـــ ـن ورق را بـــا دلــــــ ــم بر میزنـــــ ــم

بــار دیــ ـگر حـــ ــکم کــ ـن

امــ ـآ نه بـــ ـی دل

بــ ـا دلــ ــت حــ ــکم کن

حـــ ــکم دل

هــ ـرکه دل دارد بینــ ـدازد وســ ــط

تــا کــ ــه مــ ـا هــ ـم دل هــ ـآیمــ ـآن را

رو کنــ ـیم

دل کــ ـه روی دل بیــ ـفتد

عــــشــق حاکـــ ـم مــ ـی شود

پــ ـس به حــ ـکم عـ ـشـ ـق بــ ـازی میـ ـکنیم

ایــ ـن دل مــ ـن !

رو بــ ـکن حــ ـالا دلــ ـت را

دل نــ ـداری بــ ـر بزن انــ ـدیشه ات را

حــ ـکم لازم

دل ســ ـپردن دل گــ ـرفتن

هــ ـردو لازم
amir salehiواژه ها قد نمیدهند



ارتفاع دلتنگیم را



من فقط سایه ی نبودنت را



برروی سقف اتاقم به نظاره نشسته ام
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


سلام دوست عزیز،خیلی خوش اومدی به وب خودت ،من امیرم ، اهل اصفهان رشته ی ریاضی فیزیک
امیدوارم وبم رو دوست داشته باشید و لحظات خوشی رو توی اون سپری کنید.. همتونو دوست دارم
فقط نظر یادتون نره لطفا...
.
.
.
.
.
.
.
من:
آدم خاصی نیستم...
مخاطب خاصی هم ندارم...
فقط حس خاصی دارم...
خودمم...
خوده خودم...
مال خودم...
صبورم...
سنگین...
کمی مغرور...
بخاطر کسی هم خودمو تغییر نمیدم...
همین...

.
.
.
.
من تماشای تو میکردم و غافل بودم
کز تماشای تو خلقی به تماشای منند
.
.
.
.
.
.
.
بــراے اینــ ـ کـه
هنـ ـ ـوز بــ ـه تــ ـ ـو فکـر مے‌کنـم
هنـ ـ ـوز نگـ ـ ـرانـتـ مےشـوم
هنـ ـ ـوز دلتنگـت مےشـوم و
هنـ ـ ـوز ♥دوسـتـتـ ـ ـ♥ دارم
از خــ ـ ودم متـــنـفّـ ـ ـرم !!
.
.
.
.
.
.
به "سگ" استخون بدی ..
دورت میگرده واست دم تکون میده !!!
من به تو "دل " داده بودم ... لعنتـــــــــــــــــــی
.
.
.
.
.

مورچـه ای را مسخره میكـــــــردم...
كـه عـــــــاشق تفالـه چای بـــــــود...
خـــــــودم را فراموش كردم كـه عـــــــاشق آشغالی بـــــــودم..
كـه فكـــــــر میكردم آدم بـــــــود!!!
.
.
.
.
.
.
او هـــــم آدم اســـــت
اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت
غـــــصـــــه نـــــخور
اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن
یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند
یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد
یک روز شکــــستن را درک مــــیکند
آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه
آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده . . .

مدیر وبلاگ : amir salehi
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی